Persondatapolitik

Vi er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Dataansvarlig

Vilsøe Advokatanpartsselskab, Kgs. Nytorv 15, 1., 1050 København K, tlf 70 27 17 07, CVRnr. 10115922, e-mail pv@vilsoe.dk.

Personoplysninger og formål

I f.m. vores behandling af din/jeres bolighandel har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
  • CPR nr.
  • Kopi af sygesikringsbevis/kørekort/pas
  • Oplysning om statsborgerskab
  • Oplysning om bankforbindelse

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven m.v.

Oplysningerne skal bruges for, at vi kan behandle din/jeres sag fornødent og følge relevant lovgivning, herunder regler om hvidvask, tinglysningsloven m.v.

Modtagere og behandlere af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles fortrinsvis af vores medarbejdere, men videregivelse vil ske i nødvendigt omfang til offentlige myndigheder og parter i sagen. Endvidere vil videregivelse ske til vores databehandler M Data ApS (hosting firma).

Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelser

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig/jer. Ønsker du/I dette, udleverer vi en elektronisk kopi her af.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningen, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du/I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du/I er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Varighed af opbevaring

Personoplysningerne opbevares i 10 år elektronisk bl.a. af hensyn til håndtering af eventuelle ansvarssager. Ved sagens afslutning makuleres den fysiske sag. Kopi af sygesikringsbevis mv. opbevares i 5 år af hensyn til hvidvaskloven.